Lahega Wax Shampoo 45w
search
  • Lahega Wax Shampoo 45w
  • Lahega Wax Shampoo 45w

Lahega Wax Shampoo 45w

498 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Svanenmärkt handschampo med avrinnings- och vaxeffekt och parfym. 

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Användningsområde

Svanenmärkt handschampo med avrinnings- och vaxeffekt och parfym. Mycket god smutsupplösande förmåga av fet vägsmuts. Ger en tunn vaxfilm som verkar glansförhöjande och vattenavstötande med hög avrinningseffekt vid avspolning.

Dosering

Späds med vatten i förhållande 1:50-1:100.

Miljö

Svanenmärkt. Licensnummer 313 100.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Eye Dam. 1;H318

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ämne: Cocoamidopropyl Betaine

H-fraser:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd ögonskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel:  Nonjoniska tensider Amfotera tensider <5%. Parfym. Benzisothiazolinone. Methylisothiazolinone.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.