Ny Lahega Wax Shampoo 45w Visa större

Lahega Wax Shampoo 45w

Ny produkt

Svanenmärkt handschampo med avrinnings- och vaxeffekt och parfym. Mycket god smutsupplösande förmåga av fet vägsmuts. Ger en tunn vaxfilm som verkar glansförhöjande och vattenavstötande med hög avrinningseffekt vid avspolning.

Mer detaljer

449 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella

Mer information

Användningsområde

Svanenmärkt handschampo med avrinnings- och vaxeffekt och parfym. Mycket god smutsupplösande förmåga av fet vägsmuts. Ger en tunn vaxfilm som verkar glansförhöjande och vattenavstötande med hög avrinningseffekt vid avspolning.

Dosering

Späds med vatten i förhållande 1:50-1:100.

Miljö

Svanenmärkt. Licensnummer 313 100.


FARA

Signalord: FARA

CLP-klassificering:

Eye Dam. 1;H318

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ämne: Cocoamidopropyl Betaine

H-fraser:

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd ögonskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel:  Nonjoniska tensider Amfotera tensider <5%. Parfym. Benzisothiazolinone. Methylisothiazolinone.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Skriv din recension

Lahega Wax Shampoo 45w

Lahega Wax Shampoo 45w

Svanenmärkt handschampo med avrinnings- och vaxeffekt och parfym. Mycket god smutsupplösande förmåga av fet vägsmuts. Ger en tunn vaxfilm som verkar glansförhöjande och vattenavstötande med hög avrinningseffekt vid avspolning.

11 andra produkter i samma kategori: