Car Shampoo 89w Högskummande
search
  • Car Shampoo 89w Högskummande
  • Car Shampoo 89w Högskummande

Car Shampoo 89w Högskummande

443 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Svanenmärkt högskummande fordonsschampo med bra rengöringskraft för tvätt av personbilar, husvagnar, motorcyklar m m. 

Välj volym:: 5L
Kvantitet
I Lager

Användningsområde

Svanenmärkt högskummande fordonsschampo med bra rengöringskraft för tvätt av personbilar, husvagnar, motorcyklar m m. Avlägsnar fet vägsmuts och efterlämnar en fin lyster.

Dosering

Späds med ljummet vatten i förhållande 1:50-1:100 (1-2%).

Miljö

Svanenmärkt. Licensnummer 313 100.


VARNING

Signalord: VARNING

CLP-klassificering:

Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarlig ögonirritation

H-fraser:

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337/P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Anjoniska tensider 5-15%. Nonjoniska tensider <5%. Benzisothiazolinone.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.