Ny Car Shampoo 89w Högskummande Visa större

Car Shampoo 89w Högskummande

Ny produkt

Svanenmärkt högskummande fordonsschampo med bra rengöringskraft för tvätt av personbilar, husvagnar, motorcyklar m m. Avlägsnar fet vägsmuts och efterlämnar en fin lyster.

Mer detaljer

399 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella

Mer information

Användningsområde

Svanenmärkt högskummande fordonsschampo med bra rengöringskraft för tvätt av personbilar, husvagnar, motorcyklar m m. Avlägsnar fet vägsmuts och efterlämnar en fin lyster.

Dosering

Späds med ljummet vatten i förhållande 1:50-1:100 (1-2%).

Miljö

Svanenmärkt. Licensnummer 313 100.


VARNING

Signalord: VARNING

CLP-klassificering:

Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna:

Orsakar allvarlig ögonirritation

H-fraser:

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337/P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall.
P501 Tömd (droppfri) och ursköljd behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Anjoniska tensider 5-15%. Nonjoniska tensider <5%. Benzisothiazolinone.

Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Omdömen

Skriv din recension

Car Shampoo 89w Högskummande

Car Shampoo 89w Högskummande

Svanenmärkt högskummande fordonsschampo med bra rengöringskraft för tvätt av personbilar, husvagnar, motorcyklar m m. Avlägsnar fet vägsmuts och efterlämnar en fin lyster.

11 andra produkter i samma kategori: