Ny Rea! Lahega Wax Shampo Plus Visa större

Lahega Wax Shampo Plus 5L

Ny produkt

Svanenmärkt hand- och borstschampo med vaxeffekt. Högskummande. Parfym.

Mer detaljer

416 kr inkl. moms

-15%

489 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Privatpersoner och professionella

Mer information

Användningsområde

Svanenmärkt hand- och borstschampo med vaxeffekt. Högskummande. Parfym.

Dosering

Manuell tvätt: 1:50. Automattvätt: 1:20 - 1:200 delar vatten.

Miljö

Svanenmärkt.FARA

Signalord: Fara

Innehåller Ämne: 2-Propylheptanoletoxilat

H-fraser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Tilläggsinformation

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd ögonskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och noggrant rengjord behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider 5-15%. Amfotera tensider Katjoniska tensider <5%. Parfym

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts

Omdömen

Skriv din recension

Lahega Wax Shampo Plus 5L

Lahega Wax Shampo Plus 5L

Svanenmärkt hand- och borstschampo med vaxeffekt. Högskummande. Parfym.

11 andra produkter i samma kategori: