• Kampanj!
  • −15%
Lahega Wax Shampo Plus
search
  • Lahega Wax Shampo Plus

Lahega Wax Shampoo Plus 5L

516 kr
440 kr Spara 15%
Inkl. moms 1-3 dagar

Svanenmärkt hand- och borstschampo med vaxeffekt. Högskummande. Parfym.

Kvantitet
I Lager

Användningsområde

Svanenmärkt hand- och borstschampo med vaxeffekt. Högskummande. Parfym.

Dosering

Manuell tvätt: 1:50. Automattvätt: 1:20 - 1:200 delar vatten.

Miljö

Svanenmärkt.FARA

Signalord: Fara

Innehåller Ämne: 2-Propylheptanoletoxilat

H-fraser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Tilläggsinformation

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd ögonskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd mottagningsstation för farligt avfall i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.
P501 Tömd (droppfri) och noggrant rengjord behållare sorteras som plastförpackning.

Innehåll enligt förordningen för tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider 5-15%. Amfotera tensider Katjoniska tensider <5%. Parfym

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts

Datablad

Rekommenderat för:
Privatpersoner och professionella
Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.