Glassguard 51s Visa större

Lahega Prorange Glassguard 51s (10 behandlingar)

43510001

Ny produkt

Siktförbättrande glasbehandling av 2-komponents typ. Minskar vidhäftning av smuts, insekter, trafikfilm och is. Kraftfullt vattenavvisande vilket gör att torkarna inte behöver användas lika frekvent. Minskar också reflexerna vid mörkerkörning.

Mer detaljer

2 275 kr inkl. moms

Datablad

Rekommenderat för: Professionellt bruk

Mer information

1 paket innehåller 10 behandlingar.


FARA

Signalord: Fara

Innehåller Ämne:

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater H-fraser H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P-fraser:

P301+P331+P310 VID FÖRTÄRING: Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P261 Undvik att andas in ångor.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.

Omdömen

Skriv din recension

Lahega Prorange Glassguard 51s (10 behandlingar)

Lahega Prorange Glassguard 51s (10 behandlingar)

Siktförbättrande glasbehandling av 2-komponents typ. Minskar vidhäftning av smuts, insekter, trafikfilm och is. Kraftfullt vattenavvisande vilket gör att torkarna inte behöver användas lika frekvent. Minskar också reflexerna vid mörkerkörning.