AdProLine® Glykol G12++
search
  • AdProLine® Glykol G12++

AdProLine® Glykol G12++

1 425 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

AdProLine® Glykol G12++ är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

AdProLine® Glykol G12++ är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på ett effektivt korrosionsskydd för alla metaller i förbränningsmotorer inklusive aluminium. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon samt stationära motorer. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol G12++ är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden.

AdProLine® Glykol G12++ består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på en kombination av OAT (Organic Acid Technology) och silikat-teknologin för att uppfylla kraven från vissa fordons- och motorproducenter. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikationer
Uppfyller eller möter följande standarder: MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50% -40°C
40% -28°C
33% -22°C

Teknisk specifkation

Färg Röd
Densitet 1,114
pH 8,6
Kokpunkt >170°


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral), H302
Misstänks skada ofött barn (Kategori 2 Exponeringsväg okänd),
H361d Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL, NATRIUM-2-ETYLHEXANOAT

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.