AdProLine® Glykol G13
search
  • AdProLine® Glykol G13

AdProLine® Glykol G13

1 645 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

Glykol G13 är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

 

Säkerhetspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Leveranspolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

 

Returpolicy (redigera den med modulen Customer reassurance)

Glykol G13 är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol.


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral),
H302 Misstänks skada ofött barn (Kategori 2 Exponeringsväg okänd),
H361d Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL, NATRIUM-2-ETYLHEXANOAT

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning
P260 Inandas inte dimma eller ångor
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.