Lahega Ceramicguard One
  • Lahega Ceramicguard One

Lahega Ceramicguard One

995,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Det är nu enklare än någonsin att applicera ett keramiskt lackskydd.
Med Ceramicguard One får du ett proffsigt resultat på färre arbetstimmar.

Kvantitet
I Lager

Senaste gången den här produkten lades i en varukorg: 2020-11-14

  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Ceramicguard One är ett 1-komponents keramiskt lackskydd som ger utmärkt glans och vattenavstötning med en hållbarhet på 18 månader med möjlighet till förlängning till 24 månader om behandlingen läggs i två steg. Dessutom skyddar den hårda ytan mot virvlande partiklar i trafiken och det bildas färre smårepor i lacken. Skyddar också billacken mot den nedbrytning och glansminskning som orsakas av solens UV-strålar, surt regn, luftföroreningar, trafiksmuts, vägsalt och andra kemikalier. Behandlingen fyller ut de ojämnheter som normalt förekommer i billacken och tillsammans med den vattenavstötning som skyddet ger håller sig bilen ren längre och behöver inte tvättas lika ofta. Ceramicguard One kan även användas till fälgar, plastdetaljer och polerade strålkastare. En bil som är behandlad med Ceramicguard One kommer att ha ytor i mycket bättre kondition och en snygg och fräsch bil är mer attraktiv och har ett högre andrahandsvärde. En behandling är med andra ord en skyddande investering.

  • Enkelt att applicera
  • Starkt lackskydd
  • Superb lyster
  • Fin avrinningseffekt
  • Livslängd 18 månader*
  • 1 flaska räcker till 2 behandlingar

 * Angiven förväntad hållbarhet gäller vid normal körsträcka och normala omständigheter gällande trafikmiljö och skötsel. För att behålla skyddet rekommenderas en återbehandling efter skyddstidens utgång.


FARA

Signalord: Fara

Innehåller Ämne: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater; Cyklosilazaner, metylväte, metylvinyl; Metyltrimetoxisilan

H-fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Tilläggsinformation

P-fraser: P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P301/P330/P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. 
P303/P361/P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. 
P305/P351/P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P308/P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. 
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
P261 Undvik att andas in ångor. 
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P370/P378 Vid brand: Släck med koldioxid (kolsyra) eller pulver.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts

chat Kommentarer (2)
Betyg