Lahega Ceramicguard Plastic 100ml
  • Lahega Ceramicguard Plastic 100ml

Lahega Ceramicguard Plastic 100ml

2 495,00 kr
Inkl. moms 1-3 dagar

Lahega Ceramicguard Plastic är en ny keramisk produkt för plast som återställer bilens alla platsdelar till sin forna glans med lång hållbarhet.

Kvantitet
I Lager

  • 90 dagars öppet köp! 90 dagars öppet köp!
  • Leverans:  Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar Leverans: Upp till 5L 1-3 dagar, 25L-1000L 3-5 dagar

Användningsområde

Lahega Ceramicguard Plastic är en ny keramisk produkt för plast som återställer bilens alla platsdelar till sin forna glans med lång hållbarhet.

Bruksanvisning

Applicera produkten med Påläggssvamp (71130) på in- och utsidans alla plastdelar; lister, backspeglar, lyktglas och vinyl och se deras glans återvända. För extra lyster låter man produkten torka in på ytan. Upprepa proceduren för mer glans. Önskar man ett mindre blankt resultat applicera produkten och torka av med torr duk efter 2-3 minuter.

Användningsföreskrifter

Förvaras frostfritt.FARA

Signalord: Fara

Innehåller Ämne: Metyltrimetoxisilan; 2-propanol

H-fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Tilläggsinformation

P-fraser

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P305+P351+337+313 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P261 Undvik att andas in ångor.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P273 Undvik utsläpp till miljön.

Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts

14599100
chat Kommentarer (0)