AdProLine® Glykol Röd
search
  • AdProLine® Glykol Röd

AdProLine® Glykol Röd

1 425 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

AdProLine® Glykol Röd är en koncentrerad kylarvätska med inhibitorpaket baserad på organisk syra för longlife funktion. Lämplig för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

AdProLine® Glykol Röd är en koncentrerad kylarvätska med inhibitorpaket baserad på organisk syra för longlife funktion. Lämplig för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Produkten förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion.

AdProLine® Glykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitriter, aminer, borater, fosfater och silikater. Produkten är blandbar med de flesta andra kylarglykoler baserade på etylenglykol. Det extrema inhibitorpaketet ger överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med äldre typer av kylarglykol. Skyddar alla typer av metaller inklusive aluminium. Produkten tillhandahåller korrosionsskydd i upp till 500.000 km eller 5 år. Kontrollera kylarvätskans frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikationer
Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

ProcentTemperatur
50% -40°C
40% -28°C
33% -20°C

Teknisk specifkation

Färg Röd
Densitet 1,114
pH (50 vol%) 8,2
Kokpunkt >187°C
Flampunkt >124°C

VARNING

Signalord: VARNING

Aspirationstoxicitet (Kategori 1), H304 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1), H318

Allvarligaste skadliga effekterna:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral),
H302 Irriterar ögonen (Kategori 2),
H319 Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.