AdProLine® SuperCelsius Glykol
search
  • AdProLine® SuperCelsius Glykol

AdProLine® SuperCelsius Glykol

1 579 kr
Inkl. moms 1-5 dagar

AdProLine® SuperCelsius är en högkvalitativ kylarglykol med extra lång livslängd.

Välj volym:: 25L
Kvantitet
I Lager

Super High Performance Longlife
AdProLine® SuperCelsius är en högkvalitativ kylarglykol med extra lång livslängd. AdProLine® SuperCelsius är baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Den är utvecklad och formulerad för att passa i de flesta europeiska, asiatiska och amerikanska bilar, lastbilar osv. Blandbar med de flesta andra etyleng-lykolbaserade kylarglykolerna på marknaden. AdProLine® SuperCelsius är ofärgad och ändrar ej originalfärg vid toppfyllning.

Möter och överträffar de flesta standarder såsom:
ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.

Möter också kraven från bland annat följande OEM-specifikationer:
Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF, Volvo 1286083/002.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

50% Glykol -40°C
40% Glykol -28°C
33% Glykol -20°C

Teknisk specifkation

Färg Ofärgad
Kokpunkt >180°C
Flampunkt >120°C
Densitet 1,11
pH (50 vol%) 8,2


VARNING

Signalord: VARNING

Klassificering:

Akut toxicitet (Kategori 4 oral), H302
Irriterar ögonen (Kategori 2), H319
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (Kategori 2), H373

Ämne: ETYLENGLYKOL

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P314 Sök läkarhjälp vid obehag
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Andra faror

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

Kommentarer (0)
Det finns inga kundrecensioner just nu.